جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS

جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS

جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS

این پروژه در قالب word دارای70 ص.  همراه با فهرست مطالب ،چکیده و مقدمه می باشد.

در سالهاي اخير، بار تحميلي به شبكه‌هاي انتقال افزايش يافته است و اين افزايش هم چنان به دليل ازدياد تعداد مولدهاي منفرد و جدا از شركت‌هاي برق و همچنين افزايش رقابت ميان خود شركت‌ها، ادامه خواهد يافت. به اين امر بايد اين مسئله را نيز افزودكه به دست آوردن حريم‌هاي جديد براي عبور خطوط انتقال نيرو بسيار مشكل شده است. افزايش بار انتقالي، نبود طراحي بلند مدت، و نياز به دسترسي آزادانه شركت‌ها و مشتركين به موسسات توليد كننده، همه با هم موجب پديدار شدن تمايلاتي در جهت ايمني كمتر و كيفيت پايين‌تر توليد و تأمين نيرو شده ‌اند . فن‌آوري FACTS ، با قادر كردن شركت‌ها به بهره‌گيري حداكثر از امكانات انتقال خود و با افزايش قابليت اطمينان شبكه، از عوامل اساسي در برطرف نمودن پاره‌اي از ـ نه تمامي ـ اين مشكلات مي‌باشد.

هر چند، بايد تاكيد كرد كه در بسياري از ضرورت‌هاي افزايش ظرفيت شبكه، احداث خطوط جديد، با افزايش ظرفيت جريان و ولتاژ خطوط موجود در يك كريدور، ضرورت دارد.


اینجا هم مشاهده کنید